Det du behöver veta om koncern- och holdingbolag

När du bestämt dig för att starta aktiebolag eller redan driver ett kan det vara bra att förstå begreppen koncern- holding och dotterbolag. Koncernbolag används för en rad juridiska, affärs -, skatte-och förvaltningsmässiga skäl, och kan hjälpa till att nå ekonomisk tillväxt och minska riskerna för en verksamhet. Det är också här som styrelser kommer in i bilden. Styrelsen i ”koncernen” bör förstå och vidta lämpliga åtgärder för att mildra de juridiska och affärsmässiga riskerna i koncernbolaget.

 

Att styra och kontrollera en eller flera verksamheter på detta vis, kan tydligt beskriva relationen mellan moderbolag och dotterföretag och visa sig vara mycket användbart som ett verktyg för att anpassa praxis i hela koncernen och skapa tydliga riktlinjer för rapportering och bolagsstyrning.

Koncernbolag

Globala anslutningar för koncernbolag

Koncernbolag och deras strukturer är ofta komplexa och består av stora nätverk av dotterbolag och närstående entiteter, ofta med samma eller liknande styrelse och ägs ytterst av samma moderbolag.

Risker med koncernbolag

Det finns juridiska och affärsmässiga risker med strukturerna av ett koncernbolag, som ofta förbisetts på grund av de risker som kan vara dolda och inte är nära förestående.

Vad är då risken med komplexa företags koncernstrukturer? Jo, om de lämnas därhän, kan det utsätta koncernen (och oftast moderbolaget) samt direktörerna för de olika dotterbolagen inom koncernen, för betydande skulder.

Struktur för koncern- och dotterbolag

Det är viktigt att styrelsen och tjänstemän är medvetna om juridiska och affärsmässiga risker i inom strukturerna av ett koncernbolag. Dessutom bör koncerner vara strukturerad för att återspegla koncernens behov och bör vidta lämpliga styrningsförfaranden för att fastställa ansvar och befogenheter.

Varför ha ett koncernbolag?

Koncerner är som vi var inne på tidigare attraktivt för en rad juridiska, affärs -, skattemässiga skäl, men kan även minska risken för företagen i fråga.

Till exempel kan bildandet av ett dotterbolag göra så att en koncern minskar affärsrisken genom att importera denna risk till dotterbolaget, som kommer att fungera som en separat juridisk enhet.

I syfte att begränsa denna risk, kan dotterbolag också möjliggöra en diversifiering av företagets koncernverksamhet, och kan fungera som ett instrument för att förvärva andra företag.

Holdingbolag

Ett holding bolag är ett företag som äger aktier i andra bolag. Termen hänvisar ofta till företag som inte producerar eller tillverkar varor själv, men äger aktier i andra företag som producerar varor och tjänster.

Risker med att ha holdingbolag

Holdingbolag minskar risken för ägare och tillåter ägande i flera företag. Du kan ändra om din verksamhet till ett holding bolag för syftet att äga egendom, såsom patent, dödsbon, varumärken och andra tillgångar. Det finns många fördelar med att bilda holding bolag.

Strukturen och fördelarna med att ha ett holdingbolag

En holdingbolags struktur kan minimera dina skatteskulder på ett mycket önskvärt sätt.

Holdingbolaget har sina fördelar på ett antal olika sätt med företagens skatteplanering, som i många fall är en avgörande faktor som hjälper företag att nå sina affärsmål och maximera vinsten för aktieägarna.

Holding bolaget och dess struktur hindrar det från att tillverka, sälja eller distribuera varor av dotterbolaget.   Det blir inte direkt iblandat i det operative i någon verksamhet, som gör det möjligt för bolaget att minska ansvaret vad gäller att äga ett företag.

Eftersom holdingbolaget äger de maximalt utestående aktierna i ett annat bolag, betraktas holdingbolaget som en juridisk personLämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV