Konsolidering av bolag

konsolidering av bolag

Vad innebär konsolidering?

Att konsolidera betyder att man slår samman tillgångar, skulder och andra finansiella resurser från två eller fler enheter som blir enhetlig. Inom bokföring används termen “konsolidera” för att referera till en sammanslagning av finansiell redovisning då ett dotterbolag redovisar för ett moderbolag.

 

Konsolidering syftar också på sammansättningen av små företag som blir stora företag genom sammanslagningar och förvärv. Gemene man brukar ofta stöta på detta när man läser ekonominyheter och det är bolag som Microsoft eller Google som har bestämt sig för att konsolidera mindre bolag.

 

Hur konsolidering fungerar

Termen konsolidera kommer från latinska “consolidatus” som betyder “att kombinera till ett enskilt organ”. I alla kontexter handlar konsolidering om att sammanställa en stor mängd saker till ett mindre nummer. En resenär kan till exempel konsolidera allt sitt bagage i en enda stor resväska. Inom finans och bokföring är termen mer specifik.

 

Konsolidering i Finansvärlden

Konsolidering kretsar kring att kombinera informationen från flera konton eller företag och sedan behandla detta enhetligt. I fältet finansiell redovisning erbjuder en konsoliderad finansieringsöversikt med allomfattande utsikt över den finansiella position som både moderbolag och dotterbolag befinner sig i, snarare än ett ensamt företags position.

 

I konsoliderad bokföring behandlas informationen från moderbolag och dess dotterbolag som om den kom från en enda enhet. De samlade tillgångarna från bolaget noteras, tillsammans med eventuella intäkter eller utgifter, på moderbolagets balansräkning. Den informationen rapporteras även i moderbolagets resultaträkning.

 

 

Finansiell konsolidering inom bokföring

I ett vakuum betyder konsolidering bara att lägga ihop saker och ting. I bokföringsvärlden är dock “finansiell konsolidering” en väldefinierad och djupt nyanserad process.

 

De vitala stegen i konsolideringsprocessen:

 

  • Samla t.ex. tillgångar, skyldigheter, kapital, intäkter och utgiftskonton från flera bokföringssystem, för att sedan koppla dessa till en centraliserad lista av konton.
  • Konsolidera data och följ särskilda regler och riktlinjer, exempelvis de från skattemyndigheten eller finansinspektionen.
  • Rapportera resultaten till interna och externa intressenter.

 

Väsentliga finansiella rapporter som härstammar från de ekonomiska resultaten som konsolidering för med sig innefattar resultaträkning, balansräkning och även rapporter om kassaflöden.

 

Det är mer än bara addition

För de som inte är bekanta med konsolidering kan det låta som att det bara handlar om att lägga ihop siffror. Dock räcker inte det. I finansiell konsolidering finns särskilda beräkningar och justeringar som måste göras när värden konsolideras från dotterbolag till moderbolag. Detta inkluderar följande:

 

  • Omvandling av utländska valutor
  • Avskaffande av transaktioner och medel inom företag
  • Justeringar av bokföring
  • Ansvarstagande för delägarskap

 

Det finns också olika sätt att gå till väga när det gäller konsolidering. Dessa metoder kan variera beroende på hur stor kontrollerande andel ett moderbolag har i ett dotterbolag. Som exempel: om moderbolaget har en kontrollerande andel som är större än 50% så används konsoliderad redovisning. I det fallet kombineras alla dotterbolagets tillgångar, skyldigheter, inkomster och utgifter med moderbolagets finansiella redovisningar.

 

En konsolidering skiljer sig i praktiken från en fusion i och med att de konsoliderade företagen kan komma att resultera i en ny enhet, och en fusion innebär att det ena företaget absorberar det andra och fortsätter att existera medan det andra upplöses.