Aktiebolag

Aktiebolag

Aktiebolag, eller AB, är den vanligaste företagsformen i Sverige. Ett aktiebolag kan liknas vid en egen juridisk person med egna rättigheter och skyldigheter. Det innebär att aktiebolaget exempelvis kan teckna avtal och ingå i rättstvister på samma sätt som en enskild individ.

Grundande av aktiebolag

För att bilda ett aktiebolag krävs en stiftelseurkund som ska innehålla bland annat företagsnamn, aktiekapital och styrelseledamöter. Aktiekapitalet kan vara så lågt som 25 000 kronor och styrelsen behöver bestå av minst en person. Det är även möjligt att bilda ett så kallat enskilt aktiebolag, vilket innebär att endast en person är ägare och/eller styrelseledamot.

Styrelse och revisorer

Aktiebolagets styrelse är ansvarig för bolagets verksamhet och tillsätts av aktieägarna på bolagsstämman. Bolagsstämman är det högsta beslutande organet i bolaget och hålls vanligtvis en gång per år. En revisor eller ett revisionsbolag ska också utses för att granska bolagets verksamhet.

Aktieägare och aktier

Aktiebolagets ägare kallas för aktieägare och innehar aktier i bolaget. En aktie är en andel av bolagets aktiekapital och ger ägaren rätt att ta del av bolagets eventuella vinster. Vid bolagsstämman har aktieägarna rätt att rösta om viktiga beslut som att utse styrelse och revisorer samt att besluta om bolagets verksamhet och resultat.

Bolagsordning och årsredovisning

Bolagsordningen är en detaljerad beskrivning av aktiebolagets verksamhet och innehåller bland annat bolagets syfte, företagsform, aktiekapital och beslutande organ. Bolagsordningen registreras hos Bolagsverket och kan ändras genom beslut på bolagsstämman.

Varje år ska aktiebolaget upprätta en årsredovisning som ska innehålla bland annat resultaträkning, balansräkning och en förvaltningsberättelse. Årsredovisningen ska lämnas in till Bolagsverket och göras tillgänglig för allmänheten på bolagets hemsida.

Fördelar och nackdelar med aktiebolag

Fördelarna med att välja aktiebolagsformen är att det är en säker och etablerad företagsform med hög prestigevärde. Aktiebolaget har även begränsat ägaransvar, vilket innebär att aktieägarna inte personligen ansvarar för bolagets skulder.

Nackdelarna kan vara att det är en relativt krånglig process att bilda aktiebolag och att det krävs mycket administrativt arbete för att upprätthålla bolagets verksamhet. Årsredovisningen och andra rapporter kan exempelvis vara tidskrävande och kostsamma.

Sammanfattningsvis är aktiebolag den vanligaste företagsformen i Sverige. Att välja aktiebolagsformen kan både ha fördelar och nackdelar, men det är en säker och etablerad företagsform som ger bolaget egna rättigheter och skyldigheter.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV