Årsredovisning

Årsredovisning

Årsredovisning är en obligatorisk rapport som alla svenska företag måste lämna in till Bolagsverket efter varje avslutat räkenskapsår. Årsredovisningen ger en överblick över företagets ekonomiska läge och affärsmässiga prestationer under det senaste året.

Vad innehåller en årsredovisning?

En årsredovisning består vanligtvis av följande delar:

 • Bolagsstyrningsrapport
 • Verksamhetsberättelse
 • Bokslut
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kassaflödesanalys
 • Noter

Bolagsstyrningsrapporten ger information om hur företaget är organiserat och styrs. Verksamhetsberättelsen beskriver företagets verksamhet och affärsmässiga prestationer under det senaste året. Bokslutet är en sammanställning av företagets årliga ekonomiska transaktioner. Resultaträkningen visar företagets intäkter och utgifter under året, medan balansräkningen ger en överblick över företagets tillgångar, skulder och eget kapital. Kassaflödesanalysen visar hur företagets likviditet och kassaflöde har utvecklats under året. Noterna ger ytterligare förklaringar till bokslutet och other delar av årsredovisningen.

Vad är syftet med en årsredovisning?

Syftet med en årsredovisning är att förse aktieägare, kunder, leverantörer och andra intressenter med information om företagets ekonomiska läge och affärsmässiga prestationer. Årsredovisningen används också av myndigheter och andra organisationer för att övervaka företagens efterlevnad av gällande regelverk och lagar.

Vad är skillnaden mellan en stor och liten årsredovisning?

Företag som uppfyller vissa kriterier kan välja att lämna in en så kallad “liten årsredovisning” istället för en fullständig årsredovisning. En liten årsredovisning innehåller endast en förenklad resultat- och balansräkning samt en kortfattad not om företagets verksamhet och affärsmässiga prestationer. Företag som lämnar in en liten årsredovisning behöver inte heller upprätta en kassaflödesanalys eller en revisorsberättelse.

Vad händer om en årsredovisning inte lämnas in i tid?

Företag som inte lämnar in sin årsredovisning i tid kan drabbas av olika påföljder och sanktioner från Bolagsverket. Det kan även medföra negativa konsekvenser för företagets image och relationen med dess intressenter.

Sammanfattning

Årsredovisningen är en obligatorisk rapport som alla svenska företag måste lämna in till Bolagsverket efter varje avslutat räkenskapsår. Rapporten ger en överblick över företagets ekonomiska läge och affärsmässiga prestationer under det senaste året. En årsredovisning består vanligtvis av bolagsstyrningsrapport, verksamhetsberättelse, bokslut, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter. Företag som lämnar in en liten årsredovisning behöver inte upprätta en kassaflödesanalys eller en revisorsberättelse. Om en årsredovisning inte lämnas in i tid kan det medföra påföljder och sanktioner från Bolagsverket.
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV