Återtagandeförbehåll

Återtagandeförbehåll

Att använda sig av återtagandeförbehåll är en vanlig företeelse inom olika typer av avtal. Genom att inkludera detta förbehåll i avtalet säkerställer man som företag att man har möjlighet att ta tillbaka en vara eller tjänst om betalningen uteblir.

Vad är ett återtagandeförbehåll?

Ett återtagandeförbehåll innebär att säljaren har rätt att ta tillbaka en vara eller tjänst om köparen inte uppfyller avtalet, exempelvis om betalningen uteblir. Det innebär att äganderätten till varan eller tjänsten inte övergår till köparen förrän denne har fullgjort sitt åtagande.

Det är viktigt att påpeka att återtagandeförbehåll inte är detsamma som en pant eller säkerhet. En pant kan användas för att täcka en skuld om betalningen uteblir, medan ett återtagandeförbehåll innebär att säljaren kan ta tillbaka varan eller tjänsten helt och hållet.

När används återtagandeförbehåll?

Återtagandeförbehåll är vanligt förekommande vid försäljning av exempelvis varor eller tjänster på avbetalning. Det kan även användas vid uthyrning av produkter eller vid avtal om utförande av arbete.

Det är viktigt att tänka på att återtagandeförbehåll inte kan användas hur som helst. För att det ska vara giltigt måste det finnas i avtalet och det måste vara rimligt att säljaren tar tillbaka varan eller tjänsten vid utebliven betalning.

Vilka fördelar har återtagandeförbehåll?

Fördelen med att använda sig av återtagandeförbehåll är att man som säljare har en trygghet i att varan eller tjänsten kan tas tillbaka om betalningen uteblir. Det kan även vara en fördel för köparen att veta att säljaren har möjlighet att ta tillbaka varan eller tjänsten om denne exempelvis skulle hamna i en trång ekonomisk situation.

Vad händer om återtagandeförbehållet inte följs?

Om köparen inte betalar och säljaren väljer att ta tillbaka varan eller tjänsten, är det viktigt att det görs på ett korrekt sätt. Säljaren ska meddela köparen om att varan eller tjänsten kommer att tas tillbaka och hur det kommer att gå till. Om köparen motsätter sig återtagandet kan säljaren behöva gå till domstol för att få rätt till återtagandet.

Sammanfattning

Återtagandeförbehåll är vanligt förekommande vid försäljning av varor och tjänster på avbetalning, uthyrning eller vid utförande av arbete. Det ger säljaren rätten att ta tillbaka varan eller tjänsten om köparen inte uppfyller avtalet, exempelvis om betalningen uteblir. Det är viktigt att återtagandeförbehållet finns i avtalet och att det är rimligt att säljaren tar tillbaka varan eller tjänsten vid utebliven betalning. Om återtagandet inte görs korrekt kan säljaren behöva gå till domstol för att få rätt till återtagandet.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV