Bokföringslagen

Bokföringslagen – En Introduktion

Bokföringslagen (BFL) är en svensk lag som reglerar hur företag håller koll på sina ekonomiska
transaktioner. Lagen gäller för alla företag som är skatteskyldiga, oavsett deras storlek. BFL ställer
krav på att företag ska hålla ordentliga böcker och bokföring.

Syftet med BFL

Syftet med BFL är att skydda företag, investerare och andra intressenter genom att kräva att företag
håller ordentliga böcker och bokföring. Det är viktigt att alla transaktioner som ett företag gör är
korrekta och att varje företag har bra kontroll på sin ekonomi. Genom att följa BFL kan företag se till
att de håller ordning och reda i sin bokföring och att deras ekonomiska inblick regelbundet
uppdateras.

Regler som ingår i BFL

BFL innehåller ett antal regler som företag måste följa. Följande regler är bland de viktigaste:

1. Företag måste sköta sin bokföring korrekt och inom tidsramen. De måste hålla reda på sina
inkomster och utgifter, såväl som sin förbrukning av varor och tjänster. De måste även hålla reda på
sina konton, aktiekapital, skulder och tillgångar.

2. Företag måste hålla bokföringen uppdaterad. Alla transaktioner som företag gör måste registreras
och bokföras inom en månad (eller annan gällande tidsram) efter att transaktionen har genomförts.

3. Företag måste hålla sina böcker som är lättlästa. Det innebär att bokföringen måste vara tydlig
och lätt att förstå även för en utomstående. Detta i syfte att både undvika missuppfattningar och
förebygga fel i bokföringen

4. Företag måste hålla böcker som är tillräckligt detaljerade. Bokföringen måste kort sagt innehålla
all den information som är nödvändig (och lagstadgad) för att på ett enkelt sätt förstå företagets
ekonomi.

5. Företag måste hålla godkända böcker. Alla bokföring som att företag håller måste vara godkänd av
Skatteverket och leva upp till BFL:s standarder.

Bokföringen är inte bara till för företagaren

Intressenter och andra externa aktörer påverkas också i olika utsträckning av företagets ekonomiska
situation, därför är det viktigt att bokföringen sköts korrekt och enligt BFL. På så vis kan företagets
intressenter och externa aktörer fatta informerade beslut om exempelvis investeringar, lån och
eventuella samarbeten.

Vad händer om ett företag inte följer BFL?

Om ett företag inte följer BFL kan de bli åtalade för brott mot lagen. Företag som åtalas kan bli
tvungna att betala böter eller till och med få fängelsestraff. Företag kan också få ekonomiska straff,
som att exempelvis komma att behöva betala en straffskatt på sina bokföringsfel.

Sammanfattningsvis

Bokföringslagen är en viktig lag som skyddar företag, investerare och intressenter genom att kräva
att företag håller ordentliga böcker och korrekt bokföring. Företag måste följa BFL för att se till att
deras böcker är lättlästa, tillräckligt detaljerade och godkända av Skatteverket. Om ett företag inte
följer BFL kan de bli åtalade för brott mot lagen och straffas genom exempelvis böter, fängelse eller
straffskatt.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV