Bolagsskatt

Bolagsskatt

Bolagsskatt är en skatt som betalas av företag på sin vinst. Skatten kan också kallas för företagsskatt eller vinstskatt. I Sverige är bolagsskatten en viktig källa till statens intäkter. Skatten betalas av alla företag som bedriver verksamhet i Sverige och som har vinst.

Hur beräknas bolagsskatten?

Bolagsskatten beräknas på företagets vinst efter avdrag för kostnader. Skatten är progressiv, vilket innebär att högre vinst ger högre skatt. Företag med låg vinst kan få en lägre skattesats genom att ansöka om en sänkt skattesats. För att få en sänkt skattesats krävs dessutom att vinsten kommer från så kallad reell företagsverksamhet.

Vad händer med bolagsskatten i Sverige?

I Sverige har det under en längre tid funnits diskussioner om att sänka bolagsskatten. Detta för att göra det mer attraktivt för företag att etablera sig i landet och för att få fler nya företag att starta. En sänkt skatt skulle också göra att befintliga företag kan investera mer och därmed skapa fler jobb. Det är dock en avvägning mellan att sänka skatten och att ha tillräckligt med intäkter för att finansiera välfärden.

Bolagsbeskattning internationellt

Internationellt finns det ingen enhetlig bolagsskatt. Varje land har sina egna skatteregler för företag. Detta kan leda till att företag väljer att etablera sig i länder med lägre skattesatser. Det finns också länder som har valt att sänka sin bolagsskatt för att bli mer attraktiva för företag. I USA har president Trump infört en sänkt bolagsskatt för att få företag att återvända till landet och för att locka till sig nya företag.

Fördelar med bolagsskatt

Bolagsskatten är en viktig intäktskälla för staten. Intäkterna används för att finansiera välfärden och andra samhällsändamål. Skatten är också progressiv, vilket innebär att företag med högre vinst betalar mer i skatt. Detta skapar en rättvis fördelning av skatten, där de företag som har högre vinst också betalar mer till samhället.

Nackdelar med bolagsskatt

En hög bolagsskatt kan leda till att företag väljer att etablera sig i andra länder med lägre skattesatser. Detta kan leda till att Sverige förlorar både företag och arbetstillfällen. Det är en avvägning mellan att ha tillräckligt med intäkter för att finansiera välfärden och att göra det mer attraktivt för företag att etablera sig i landet.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV