Debet och Kredit

Debet och Kredit

Debet och kredit är två viktiga term som används i bokföring och redovisning. Debet står för ökning och kredit står för minskning. När man bokför en transaktion är det viktigt att man förstår dessa två termer för att kunna göra rätt bokföring och få en korrekt bild av företagets ekonomi.

Debet

Debet används när det sker en ökning av tillgångar, kostnader och förluster. Till exempel om företaget köper en ny maskin så ökar man tillgångssidan i balansräkningen. När man bokför debet börjar man alltid med det som har högst nummer inom kontogruppen.

Kredit

Kredit används när det sker en minskning av tillgångar, kostnader och förluster. Till exempel om företaget säljer varor så minskar man tillgångssidans lager och ökar intäktssidan i resultaträkningen. När man bokför kredit börjar man alltid med det som har lägst nummer inom kontogruppen.

T-konton

För att göra bokföringen enklare används ofta T-konton som är uppdelade på debet- och kreditsida. På debetsidan skriver man in vilken tillgång eller kostnad man ökar och på kreditsidan skriver man in vilken tillgång eller intäkt man minskar. Summan på båda sidorna ska alltid vara lika och spegla transaktionen som skett.

Bokföringsorder

En bokföringsorder är det dokument som används för att bokföra en transaktion. Den innehåller information om vilket konto som ska debiteras och vilket som ska krediteras, vilket belopp som ska bokföras och datumet för transaktionen. En korrekt ifylld bokföringsorder är viktig för att redovisningen ska vara korrekt.

Balans- och resultaträkning

Balansräkningen och resultaträkningen är två viktiga rapporter som företaget upprättar för att visa sin ekonomiska ställning. Balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och eget kapital vid en viss tidpunkt medan resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under en viss period. Genom att använda debet och kredit i bokföringen kan man se till att balans- och resultaträkningen blir korrekta.

Sammanfattning

Debet och kredit är två viktiga termer som används i bokföring och redovisning. Debet står för ökning och kredit står för minskning. För att göra bokföringen enklare används T-konton och bokföringsorder. Genom att använda debet och kredit kan man se till att balans- och resultaträkningen blir korrekta och ger en korrekt bild av företagets ekonomiska ställning.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV