Extern redovisning

Extern redovisning

Extern redovisning, även kallad finansiell redovisning, är en process där företag eller organisationer rapporterar sin ekonomiska situation till externa intressenter. Detta kan vara investerare, banker, myndigheter, eller andra utomstående parter som är intresserade av företagets ekonomiska hälsa.

Syfte med extern redovisning

Syftet med extern redovisning är att ge intressenterna en objektiv och öppen bild av företagets ekonomiska ställning och prestation. Rapporteringen ska vara tydlig, korrekt och lättförståelig för att ge stöd för investeringsbeslut, kreditbedömning och andra viktiga beslut.

Vad ingår i extern redovisning?

Extern redovisning inkluderar traditionellt sett tre huvudsakliga finansiella rapporter: balansräkning, resultaträkning och kassaflödesanalys. Dessa rapporter ger en helhetsbild av företagets ekonomiska ställning genom att beskriva dess tillgångar, skulder, kapital, intäkter och kostnader.

Balansräkningen listar företagets tillgångar och skulder vid en given tidpunkt, vanligtvis vid slutet av ett kvartal eller årsräkenskapsperioden. Tillgångar inkluderar exempelvis kontanter, lager och tillgångar för försäljning. Skulder innefattar företagets lån och obetalda fakturor.

Resultaträkningen visar företagets intäkter och kostnader under en viss tidsperiod, vanligtvis under ett kvartal eller årsräkenskapsperioden. En positiv nettovinst indikerar att företaget tjänat pengar under perioden, medan en negativ nettovinst visar att företaget förlorat pengar.

Kassaflödesanalysen visas hur företagets operationella, investerings- och finansieringsaktiviteter påverkar dess kontanter. Detta ger insikt i företagets förmåga att betala av sina skulder, investera i nya projekt och hantera kassaflödet.

Vem ansvarar för extern redovisning?

Det är styrelsens ansvar att se till att företaget följer de finansiella rapporteringskraven. Underlaget för rapporteringen ligger sedan hos företagets ekonomiavdelning eller bokföringsbyrå som ansvarar för att sammanställa, kvalitetssäkra och rapportera finansiell information enligt internationella och nationella standarder.

Vem är intresserade av företagets externa redovisning?

Intressenterna kan variera beroende på företagets verksamhet och syfte. De vanligaste intressenterna är dock aktieägare, kunder, anställda, investerare, banker, myndigheter och andra utomstående parter som har ett intresse av företagets ekonomiska situation.

Slutsats

Extern redovisning är en viktig process för företag för att ge sina intressenter insikt i dess ekonomiska hälsa och prestation. Genom att rapportera tydligt och öppet kan företagets trovärdighet och förtroende öka hos externa parter, vilket kan stärka dess ställning i marknaden.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV