Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse är en rapport som lämnas av en organisation till sina ägare eller medlemmar. Rapporten innehåller information om organisationens verksamhet under en viss period, vanligtvis ett år.

Syfte och innehåll

Syftet med en förvaltningsberättelse är att ge ägarna eller medlemmarna en överblick över organisationens verksamhet och resultat under året som gått. Rapporten innehåller vanligtvis följande information:

 • En beskrivning av organisationens verksamhet och syfte
 • En redovisning av organisationens ekonomi, inklusive intäkter, kostnader och resultat
 • En rapport om organisationens personal och arbetsmiljö
 • En beskrivning av organisationens verksamhet och resultat inom olika områden, till exempel försäljning, produktion eller forskning och utveckling
 • Ett styrelsens och/eller ledningens kommentarer och bedömning av organisationens prestationer under året
 • En planering och prognos för organisationens verksamhet och ekonomi under det kommande året

Lagkrav och rekommendationer

Förvaltningsberättelser är vanligtvis ett lagkrav för företag och föreningar. Enligt aktiebolagslagen är det en skyldighet för alla aktiebolag att lämna en årsredovisning som innehåller bland annat en förvaltningsberättelse. Många andra organisationer frivilligt lämnar också förvaltningsberättelser för att ge sina ägare eller medlemmar en överblick över verksamheten.

För att göra rapporten så informativ som möjligt, finns det rekommendationer om vad som bör inkluderas i förvaltningsberättelser. Till exempel har Bokföringsnämnden publicerat en rekommendation om årsredovisning för mindre företag som innehåller riktlinjer för att skapa en förvaltningsberättelse som uppfyller god redovisningssed.

Slutsats

Sammanfattningsvis är en förvaltningsberättelse en viktig rapport som ger ägare eller medlemmar en överblick över organisationens verksamhet och resultat under ett år. Det är vanligtvis ett legal krav för företag och föreningar att lämna en sådan rapport, men många frivilligt lämnar också för att informera sina intressenter. För att göra rapporten så informativ som möjligt, finns det rekommendationer om vad som bör inkluderas i förvaltningsberättelser.
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV