God redovisningssed

God redovisningssed: Vad är det och varför är det viktigt?

God redovisningssed är ett begrepp som beskriver en standard för hur redovisning ska genomföras. Det handlar om att följa vissa standarder och riktlinjer för att säkerställa att redovisningen är korrekt, transparent och tillförlitlig. Detta är en viktig aspekt av alla företags verksamhet, oavsett storlek eller bransch.

Vad innebär god redovisningssed?

Det finns vissa grundläggande principer som samtliga företag bör följa när de upprättar en redovisning. Dessa kallas för god redovisningssed och består av följande:

 • Enkelhet: Redovisningen ska vara enkel och förståelig för användarna, oavsett hur mycket de vet om ämnet.
 • Klarhet: Det konkreta syftet med redovisningen bör tydligt framgå för användarna.
 • Relevans: Informationen som visas i redovisningen bör vara relevant för användarna och svara på deras frågor.
 • Tillförlitlighet: Redovisningen bör vara tillförlitlig och korrekt, och det bör finnas tillräckligt med bevis för att styrka dess innehåll.
 • Jämförbarhet: Redovisningen bör möjliggöra en jämförelse med tidigare perioder och andra företag för att kunna dra rättvisa slutsatser.
 • Öppenhet: Redovisningen ska vara öppen och transparent för att ge en ökad insyn i företagets verksamhet.

Varför är god redovisningssed viktigt?

Som tidigare nämnt är god redovisningssed en viktig aspekt av alla företags verksamhet. Det finns flera skäl till varför detta är fallet:

 • Transparens: Genom att hålla sig till god redovisningssed ökar företagets transparens och ger en bättre förståelse av dess verksamhet.
 • Tillförlitlighet: En noggrann och tillförlitlig redovisning ökar användarnas förtroende och minskar risken för misstro och spekulationer.
 • Jämförbarhet: En konsekvent redovisning gör det möjligt för användare att jämföra företag och analysera deras prestationer över tid.
 • Lagkrav: Företag är skyldiga att upprätthålla en korrekt och fullständig redovisning, och att följa god redovisningssed är en viktig faktor i att uppfylla detta krav.

Exempel på god redovisningssed

Nedan följer några exempel på god redovisningssed:

 • Redovisning bör inkludera korrekta och fullständiga rapporter om företagets inkomst och utgiftsposter.
 • Redovisning bör vara tydlig och lätt att förstå, med ett anpassat språkbruk och förklaringar av tekniska termer.
 • Redovisningsrapporter bör vara regelbundna och pålitliga, samt tillgängliga för alla relevanta parter som har behov av att ta del av informationen.
 • Redovisning bör innefatta tillräckligt med detaljer för att ge användare en komplett bild av företagets verksamhet, inklusive såväl positiva som negativa utvecklingar.

Sammanfattning

God redovisningssed är en viktig standard som alla företag bör följa när de upprättar sin redovisning. Det handlar om att säkerställa att informationen som presenteras är korrekt, tillförlitlig, jämförbar och transparent. Genom att följa god redovisningssed kan företag öka transparensen, tillförlitligheten och jämförbarheten hos deras redovisning, vilket i sin tur kan öka användarnas förtroende och hjälpa företagen att uppfylla lagkraven.
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV