Justerat eget kapital

Justerat eget kapital

Justerat eget kapital är ett viktigt begrepp inom företagsekonomi och räkenskapsföring. Det är ett uttryck för den del av företagets kapital som finns kvar efter att man har räknat bort alla utdelningar till ägarna och alla nya insättningar av kapital.

Hur beräknas justerat eget kapital?

Justerat eget kapital beräknas genom att man tar det totala eget kapitalet och sedan räknar bort alla icke-realiserade vinster eller förluster som ännu inte påverkat företagets kontanter. Om företaget exempelvis har en aktieportfölj som idag är värd mer än vad man köpt den för, men som man ännu inte sålt så är det positiva värdet på portföljen justerat eget kapital.

Det justerade egna kapitalet gör att man får en rättvisande bild över hur mycket företaget är värt i förhållande till sin verksamhet och sina tillgångar. Detta är viktigt för både ägarna och potentiella investerare som vill bedöma företagets värde.

Viktiga faktorer som påverkar det justerade eget kapitalet

1. Realiserade vinster och förluster. Dessa påverkar det justerade eget kapitalet direkt.

2. Skatteeffekter. Skatteeffekter påverkar även det justerade eget kapitalet då skatteändringar kan påverka företagets vinster och förluster på kort eller lång sikt.

3. Avsättningar och reserver. Om företaget sätter av pengar för att täcka framtida kostnader eller osäkra fordringar så påverkar detta det justerade eget kapitalet.

4. Insättningar. Om företaget tar in nytt kapital påverkar detta det justerade eget kapitalet.

Vad är skillnaden mellan justerat eget kapital och eget kapital?

Eget kapital är den del av företagets kapital som ägs av ägarna. Justerat eget kapital tar även hänsyn till icke-realiserade vinster eller förluster, vilket gör att det ger en mer rättvisande bild av företagets verkliga värde.

Varför är det viktigt att förstå begreppet justerat eget kapital?

Det är viktigt att förstå vad justerat eget kapital är och hur det beräknas för att kunna bedöma företagets faktiska värde. Som investerare kan det vara avgörande att förstå hur företagets justerade eget kapital påverkar dess lönsamhet och värde för att kunna ta beslut om framtida investeringar.

För företag i en tillväxtfas kan det vara svårt att bedöma värderingen av företaget då det inte alltid finns konkreta resultat att visa. Då kan det justerade eget kapitalet ge en bra fingervisning om vad företaget är värt i förhållande till sin potential.

Summering

Justerat eget kapital är en viktig faktor i bedömningen av ett företags värde. Det ger en mer rättvisande bild av företagets faktiska värde genom att ta hänsyn till icke-realiserade vinster och förluster. För investerare och företag i en tillväxtfas är det viktigt att förstå vad justerat eget kapital är och hur det beräknas för att kunna göra välgrundade investeringsbeslut.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV