Kassalikviditet

Kassalikviditet – Vad är det och varför är det viktigt?

Kassalikviditet är en viktig term som används för att beskriva en organisation eller företags förmåga att betala sina skulder på kort sikt. Det är ett mått på hur mycket kassaorganisationen har tillgänglig (såväl som andra likvida tillgångar) för att täcka sina skulder på kort sikt. Detta innebär att en hög grad av kassalikviditet är önskvärd för alla organisationer, eftersom det ger en förmåga att hantera oväntade utgifter och kriser och undvika likviditetsproblem.

Hur mäts kassalikviditet?

Kassalikviditet kan mätas på flera olika sätt, men det vanligaste måttet är det så kallade “current ratio” eller “rörliga tillgångar/kortfristiga skulder”. Detta är ett enkelt sätt att mäta en organisations kassalikviditet genom att dividera dess rörliga tillgångar (såsom kassa, bank, kontanta tillgångar, kortfristiga fordringar och lager) med dess korta skulder (såsom kortfristiga lån, räkningar betalningsförpliktelser och obetalda fakturor). Ett högt current ratio indikerar att företaget har god likviditet, medan ett lågt current ratio kan indikera potentiella likviditetsproblem.

Hur kan man förbättra sin kassalikviditet?

För att förbättra sin kassalikviditet kan organisationer genomföra ett antal åtgärder, såsom att minska sina utgifter, sälja omsättningstillgångar eller förvänta sin kundbetalning. En annan lösning kan vara att öka sin omsättning genom att marknadsföra produkter och tjänster mer effektivt eller utveckla nya produkter som attraherar nya kunder. Organisationer kan också söka finansiellt stöd från externa källor, t.ex. genom att ansöka om banklån eller söka efter ekonomiska partners.

Vad händer om en organisation har problem med sin kassalikviditet?

Om en organisation lider av likviditetsproblem med bristande kassalikviditet kan det leda till allvarliga effekter på verksamheten som helhet, t.ex. försenade betalningar av lån eller räkningar, minskad produktivitet och till och med konkurs. Därför är det viktigt för organisationer att ha en bra förståelse för hur man mäter, hanterar och förbättrar kassalikviditeten för att undvika likviditetsproblem och säkerställa en långsiktig framgång.

Summering

Kassalikviditet är ett viktigt mått på en organisations förmåga att betala sina skulder på kort sikt, vilket gör det till en central del av likviditetsstyrning. Genom att mäta, hantera och förbättra kassalikviditeten kan organisationer undvika likviditetsproblem och säkerställa sin långsiktiga framgång.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV