Koncernredovisning

Koncernredovisning

Koncernredovisning är en term som används för att beskriva redovisningen av en koncerns ekonomiska resultat och ställning. En koncern består av ett moderbolag och dess dotterbolag. Dotterbolagen kan antingen ägas helt av moderbolaget eller av en annan juridisk person.

Varför behövs koncernredovisning?

Koncernredovisning är nödvändig på grund av de olika krav som finns för finansiell rapportering för dotterbolag och moderbolag. Genom att konsolidera företagens finansiella rapporter, blir det möjligt att sammanställa en helhetssyn på koncernens ekonomi.

Innehållet i koncernredovisningen

Koncernredovisningen ska innehålla en resultaträkning, en balansräkning och en kassaflödesanalys. Detta ger en överblick av koncernens ekonomiska prestation och position vid en viss tidpunkt. Dessutom ska det finnas en beskrivning av de väsentliga händelserna under räkenskapsåret som påverkat resultatet och ställningen.

Principerna för koncernredovisning

Det finns regler för hur koncernredovisning ska redovisas. Dessa regler är till för att säkerställa att informationen är läsbar och riktig och att det finns harmoni mellan den finansiella rapporteringen av ett moderföretag och dess dotterbolag. Koncernredovisningen ska vara baserad på samma redovisningsprinciper och redovisningsperioder för att resultatet ska bli jämförbart.

Användningen av koncernredovisning

Koncernredovisning används främst av beslutsfattare såsom ägare, styrelse och ledning. Genom att konsolidera företagsresultatet blir det lättare att utvärdera företagets ekonomiska prestation och position. Dessutom ger koncernredovisningen insikt om företagsstrategin och vilka förändringar som genomförts.

Slutsats

Koncernredovisning är en viktig del av företagsredovisning. Genom att sammanföra företagsresultat får man en överblick av företagets helhet. Koncernredovisningen är en nödvändig del av beslutsfattande vid investeringar eller förändringar av företagets strategi. En korrekt redovisning av koncernredovisningen sker alltid enligt uppsatta riktlinjer och principer för att garantera läsbarhet och riktighet.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV