Utmätning

Utmätning

Utmätning är ett juridiskt åtgärd som innebär att en borgenär kräver att en viss egendom tas i anspråk för att täcka en skuld. Det handlar om en tvångsåtgärd som sker för att säkerställa betalning av en skuld som inte har betalats i tid.

Varför görs en utmätning?

En utmätning görs när en person eller ett företag inte betalar en skuld i tid. Det kan handla om allt från en obetald faktura till en utebliven hyresbetalning. Innan en utmätning görs, försöker dock borgenären att få gäldenären att betala genom påminnelser och inkassokrav. Om det inte hjälper används utmätningsåtgärden för att säkerställa betalning.

Hur går en utmätning till?

Utmätning sker genom en ansökan hos Kronofogden. Borgenären ansöker om utmätning och beskriver vilken egendom som ska utmätas och var den finns. Kronofogden undersöker därefter om det finns några hinder för utmätningen. Om det inte finns några hinder, beslutar Kronofogden om utmätningen och skickar en kopia av beslutet till gäldenären.

En utmätning kan ske på olika sätt, beroende på vilken typ av egendom som ska utmätas. Exempelvis kan det handla om pengar på banken, fordon eller fastigheter. Vid utmätning av pengar på banken tar Kronofogden kontakt med banken och begär att pengarna överförs till Kronofogdens konto. Vid utmätning av fastighet eller fordon, meddelas ägaren om att de ska överlämna egendomen till Kronofogden.

Vad händer efter en utmätning?

Efter en utmätning säljs egendomen på auktion för att täcka skulden. Om försäljningsbeloppet är högre än skulden, betalas resterande belopp till gäldenären. Om försäljningsbeloppet är lägre än skulden, måste gäldenären betala mellanskillnaden.

Sammanfattning

Utmätning är en tvångsåtgärd som innebär att en borgenär tar beslag på egendom för att täcka en skuld som inte har betalats i tid. Utmätningen ansöks hos Kronofogden och kan ske på olika typer av egendom, såsom pengar på banken, fordon eller fastigheter. Efter en utmätning säljs egendomen på auktion och beloppet används för att täcka skulden.
    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV