Förändringar för byråer i och med övergången till ISQC

Från och med 15:e december 2022 så ersätts regelverket International Standard on Quality Control (ISQC) 1 av International Standard on Quality Management (ISQM) 1 och 2.  Genom att vara ute i god tid kan man undvika såväl merkostnader som administrativa problem.

Den senaste tiden har det skett omfattande utveckling inom det internationella regelverket för kvalitetskontroll inom revisionsbyråer. I och införandet av ISQM så sker ett antal förändringar avseende hur såväl små som stora revisionsbyråer behöver förhålla sig till kvalitetskontroll.

I ett övergripande hänseende så innebär förändringen att fokus i större utsträckning kommer att ligga på ledningens arbetssätt. Jämfört med tidigare regelverk så minskar vikten av återkoppling och kvalitetskontroll till förmån för mer proaktiv riskhantering.

Mer omfattande ansvar för ledningen

Med ISQM så hamnar ansvaret för att implementera effektiv kvalitetsstyrning på företagsledningen.  Förändringen påverkar allt ifrån mindre lokala revisionsbyråer till de med omfattande internationell verksamhet. Men eftersom riskerna i många fall stor i relation till verksamhetens omfattning så kommer den praktiska tillämpningen inte att bli lika omfattande för samtliga byråer.

Det riskbaserade förhållningssättet kräver att det finns ett konkret förhållning till faktiska risker. Vad det betyder är att kvalitetsrisker redan i förväg behöver identifieras och i ett tidigt skede begränsas med effektiva åtgärder. Arbetet med detta hamnar i ett formellt hänseende på ledningen som kommer att behöva utforma styrdokument som därefter tillämpas i verksamheten.

Ett ständigt pågående arbete

Många byråer har kommit att vänja sig med kvalitetskontroll som en fristående och återkopplande process. Vad ISQM innebär är att kontroll och riskhantering kommer att behöva vara en del av det dagliga arbetet.

För många kan det bli en omfattande omställning. Och redan nu är trycket på såväl FAR som fristående konsultfirmor stort att tillhandahålla kurser, mallar och vägledning. Även om det kommer innebära förändringar för både enmansbyråer och stora aktörer så kan man genom att vara ute i god tid skapa bra förutsättningar för en enkel övergång.

Enklare med ett praktiskt förhållningssätt

För byråer kommer ISQM att innebära ett mer konkretiserat förhållande till risker. Därför ställs krav på att utforma styrdokument som tydliggör såväl risker som hur man väljer att arbeta för att minimera deras effekter på verksamheten i stort. Dessa frågeställningar ger en inblick i vilka förväntningar som råder.

  • Vilka risker finns i verksamheten och hur påtagliga är de?
  • Hur hanterar vi dessa risker i ett tidigt skede?
  • Hur övervakar för tillämpningen för att säkerställa att den varit effektiv?

I ett praktiskt hänseende hoppas man att förändringen ska göra det enklare för byråer att vara proaktiva gällande riskhantering och på så sätt slippa riskera att risker realiseras och blir svårhanterliga problem.

Förändringen kommer att kräva såväl administrativa som praktiska förändringar. Men genom att fokusera på utformningen av konkret vägledning och dokumentation kan man göra mycket för att övergången ska bli så enkel som möjligt. Därför är det definitivt en bra idé att vara ute i så god tid som möjligt, och redan nu påbörja arbetet med att tillämpa ISQM.Lämna ett svar


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV