Hållbarhetsredovisning – Vad innebär det?

Miljömål har i stor utsträckning kommit att genomsyra den dagliga verksamheten för såväl privata som offentliga verksamheter. Detta är ett resultat av såväl lagstadgade miljörelaterade krav och internationella miljömål som kulturella förväntningar på en proaktiv förhållning till miljö.  Följd med oss på en närmare titt på hållbarhetsredovisning och vilka företag det gäller.

Det är nog inte många som kan undvika att på något sätt förhålla sig till rådande miljömål. Dels då man på internationellt håll via såväl Europeiska Unionen (EU) som globala handelsorganisationer etablerat mål och riktlinjer för hur företag förväntas förhålla sig till miljön. I många fall får dessa mål konkret genomslag genom nationell lagstiftning som i sin tur ställer krav på aktiva åtgärder för de företag som omfattas. Hållbarhetsredovisning är därmed något som numera påverkar ett flertal företag.

Hållbarhetsredovisning – Vilka omfattas?

En hållbarhetsredovisning innebär kort och gott att man som företag upprättar en rapport som redovisar hur man som företag förhåller sig till miljö, arbetsmiljö och korruption. Såväl på den egna arbetsplatsen som när det gäller affärsförhållanden. Det är värt att poängtera att kravet på redovisning endast gäller de något större företagen. Företag som uppfyller minst två av följande tre kriterier ska årligen upprätta en hållbarhetsrapport.

 • Antalet anställda i medeltal har någon gång överstigit 250 personer.
 • Tillgångar eller skulder och eget kapital (balansomslutningen) har överstigit 170 miljoner kronor.
 • Nettoomsättningen har överstigit 350 miljoner kronor.

De företag som inte har denna omfattning på verksamheten behöver därmed inte vidta åtgärder för att framställa en hållbarhetsrapport. I praktiken innebär det att de flesta små- och mellanstora företag är undantagna rapportkraven.

Vad är en hållbarhetsredovisning?

Tanken bakom hållbarhetsredovisningen är att den dels ska utgöra en offentligt tillgänglig insyn i företagets hållbarhetsinriktning, men även bli en del av den grund som en revisor använder för att utvärdera verksamheten. Tanken är att rapporten ska ge en inblick i hur företaget förhåller sig till hållbarhet på bred front. Vanligtvis förväntas rapporten innehålla punkter såsom.

 • Verksamhets interna förhållanden såsom arbetsmiljö och sociala förhållanden.
 • Miljömässiga mål och arbetssätt.
 • Motverkandet av korruption och förhållningssättet till mänskliga rättigheter.

Om verksamheten är en del av en koncern så är det möjligt att redovisa dessa saker gemensamt i formen av en koncernrapport. Vad som är avgörande för att leva upp till de lagstadgade kraven är däremot att de framgår hur punkterna förhåller sig till den specifika verksamheten.

Hur upprättar man en hållbarhetsredovisning?

Att säkerställa en rapport handlar i stor utsträckning om planering och noggrannhet. I många fall kan det löna sig att anlita en hållbarhetskonsult om det råder minsta oklarhet gällande vad som ska ingå i rapporten. I breda drag så utgör dessa punkter ett sunt förhållningssätt.

 • Kommunicera med er revisor för att reda ut vad som förväntas.
 • Var ute i god tid och se till att ha tillgång till relevant data och information.
 • Var alltid ärlig med vad ni har lyckats med och vad ni fortfarande strävar efter att uppnå.
 • Lämna uppgifter om hållbarhetsrisker och hur ni förhåller er till dem, vilken hållbarhetspåverkan som affärsverksamheten har samt hur ni aktivt arbetar med hållbarhet.

Eftersom det är revisorn som i slutändan kommer att kontrollera huruvida rapporten lever upp till de lagstadgade kraven så är det alltid en bra idé att i ett tidigt skede upprätta ett samarbete med revisorn gällande rapportens utformning.Lämna ett svar


  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV