Ändrade momsregler för avfall och skrot

För att försvåra skatteundandragande vid handel med olika typer av avfall och skrot, infördes den 1 januari 2013 omvänd skattskyldighet till moms för detta område. För en tydligare definiering av vilka varor som omfattades av den omvända skattskyldigheten angav lagen de så kallade KN-numren som hänvisning. Den kommer i och med de nya reglerna att slopas och de nya bestämmelserna började gälla den 1 oktober 2021. Tydlig kommunikation och att man som företagare är påläst är A&O för alla som arbetar inom sektorn.

Syftet med hänvisningen till KN-nummer uppfyller inte kraven på förutsägbarhet

Det ursprungliga syftet med hänvisning till KN-nummer för att definiera varorna var att skapa förutsägbarhet inom branschen. Den utvärdering som nu gjorts av detta visar dock att detta inte blir fallet i praktiken. Verksamma anser att de har svårt att själva förutse vilka produkter som skall omfattas av den omvända skattskyldigheten och de varor som omfattas av bestämmelsen inte är de som branschen själva anser skall omfattas av den. Dessutom visar utvärderingen som genomförts att en stor andel skrot faller utanför definitionen helt.

Följande varor skall omfattas av omvänd skattskyldighet:

Vilka varor är det då som omfattas av denna omvända skattskyldighet? Här nedan finner du mer information för att enklare kunna ta rätt beslut för din verksamhet. Följande varor faller in i reglerna och de nya bestämmelser som gäller från och med oktober 2021.

  • Avfall och skrot av galvaniska element, elektriska ackumulatorer samt batterier.
  • Vissa metaller
  • Omsmältningsgöt av stål eller järn

Viktig information vad gäller metaller är följande. En produkt av metall kommer enligt de nya reglerna att omfattas av omvänd skattskyldighet om den rent viktmässigt domineras av den metall som anges i listan av metaller som skall räknas med enligt den nya definitionen. Det skall kort sagt vara så att metallen är avgörande för varans funktion och användningsområde.

Branschens egna system och processer får större inflytande

De nya bestämmelserna innebär också att branschens egna processer får större inflytande över hur man hanterar avfall och skrot i praktiken. Även språk- och ordval har spelat en viktig roll i de nya reglerna för att bättre reflektera och tydliggöra branschens egna språkbruk när det kommer till detta område. Målet är att det skall förenkla tillämpningen av reglerna avsevärt för företag i allmänhet, och verksamheter som inte huvudsakligen hanterar skrot och avfall mer än då och då i synnerhet.

Branschens aktörer uppmuntras att ta del av samtliga nya regler kring avfall och skrot för att på så vis undvika onödiga problem. Det är av högsta vikt att vara välinformerad kring bestämmelserna för att underlätta för en smidigare verksamhet inom branschen. Detta gäller såväl ekonomiansvariga som dig som driver och/eller äger företag som handhar denna typ av vara. Den här förändringen är en tydlig förbättring för alla som strävar efter transparent information för att på så vis uppnå en så effektiv arbetsdag som det är möjligt.

 


    Prenumerera på nyheter      Bifoga ditt CV