Vad är hållbarhetsredovisning? Allt du behöver veta!

Introduktion till hållbarhetsredovisning:

Hållbarhetsredovisning är en viktig del av en organisation eller ett företags verksamhet, och har blivit allt mer relevant i en tid där samhällets fokus på miljö, socialt ansvar och etik ökar. Genom att inkludera hållbarhetsredovisning i sin affärsverksamhet kan företag visa sin dedikation till en mer hållbar framtid, samtidigt som de stärker sin ekonomiska framgång.

Är hållbarhetsredovisning viktigt?

Hållbarhetsredovisning är viktigt eftersom det hjälper företag att öka sin transparens och öppenhet gentemot sina kunder, medarbetare, aktieägare och samhället som helhet. Genom att visa upp sin strategi, mål och framsteg i fråga om hållbarhet, kan företag visa sin engagemang för att hantera utmaningar som rör miljö, samhälle och etik. Dessutom kan hållbarhetsredovisning bidra till att förbättra företagets varumärke och konkurrenskraft, samt att minska risken för negativ påverkan på miljön eller samhället.

Hur kan BQ Redovisning hjälpa till med hållbarhetsredovisning?

BQ Redovisning är en erfaren och kompetent redovisningsbyrå som har lång erfarenhet av att arbeta med företag och organisationer som vill förbättra sin hållbarhetsprestation. Vi har en bred kunskap om hållbarhetsredovisning och kan hjälpa dig att identifiera de områden som är mest relevanta för din verksamhet, samt att implementera en strategi för hållbarhetsredovisning. Vi är dedikerade att hjälpa våra klienter att nå sina mål för hållbarhet, samt att förbättra sin ekonomiska prestation genom en mer hållbar verksamhet.

 

Varför är hållbarhetsredovisning viktigt för företag idag?

Förbättrar företagets anseende: Hållbarhetsredovisning hjälper företag att visa sin engagemang för att främja hållbarhet och minimera negativ påverkan på samhället och miljön. Genom att redovisa företagets hållbarhetsprestationer kan man förbättra sin image och öka förtroendet från kunder, anställda och allmänheten.

Stärker företagets långsiktiga affärsmöjligheter: Företag som har en stark hållbarhetsprestation har också en stark affärsmöjlighet. De har en konkurrensfördel på marknaden genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster och att minimera sin negativa påverkan på samhället och miljön. Detta kan leda till ökad lönsamhet och en starkare marknadsposition i framtiden.

Uppfyller kraven från kunder, investerare och samhället: Kunder, investerare och samhället kräver allt mer information om företagens hållbarhetsprestationer. Genom att redovisa sin hållbarhetsprestation uppfyller företag dessa krav och visar att man tar sitt samhällsansvar på allvar. Detta kan leda till ökad förtroende och möjligheter för samarbeten med kunder och investerare.

Fördelar för företag

 1. Ökad transparens och ansvarstagande
  En hållbarhetsredovisning gör det möjligt för företag att visa sitt ansvarstagande gentemot samhället och miljön. Genom att redovisa sina hållbarhetsinsatser kan företag öka sin transparens och säkerställa att de uppfyller etiska och moraliska standarder.
 2. Bättre riskhantering
  Genom att inkludera hållbarhetsaspekter i sin verksamhet kan företag minska sina risker och säkerställa en hållbar affärsmodell. Hållbarhetsredovisningen gör det möjligt för företag att identifiera och hantera potentiella hållbarhetsrisker på ett systematiskt sätt.
 3. Förbättrat rykte och relationer med intressenter
  Företag som värnar om sin hållbarhet och visar detta genom sin hållbarhetsredovisning, uppskattas oftare av sina kunder, anställda och andra intressenter. En stark hållbarhetsprofil kan därför leda till förbättrade relationer med intressenter och en förbättrat företagsrykte.
 4. Fördelar för samhället och miljön
  Uppmuntrar till hållbara affärsmetoder Genom att redovisa sina hållbarhetsinsatser kan företag visa sitt engagemang för hållbar utveckling och uppmuntrar därmed andra företag att göra detsamma. Det kan bidra till en mer hållbar affärsverksamhet och ett mer hållbart samhälle.
 5. Stödjer globala hållbarhetsmål
  Genom att fokusera på hållbarhetsredovisning och hållbara affärsmetoder kan företag bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen. Detta inkluderar mål som att bekämpa klimatförändringar, främja rättvisa och främja en hållbar samhällsutveckling.
 6. Bidrar till att lösa miljö- och samhällsproblem
  Genom att fokusera på hållbarhetsredovisning kan företag bidra till att lösa miljö- och samhällsproblem. Detta inkluderar problem som bevarande av biologisk mångfald, främjande av hållbara resurser och skydd av människors rättigheter. Genom att redovisa sitt företags påverkan på samhället och miljön kan de identifiera områden där de kan göra en positiv skillnad och vidta åtgärder för att minska negativa påverkningar. Detta bidrar till att skapa en mer hållbar värld för kommande generationer.Samtidigt är det viktigt att detaljerat rapportera de hållbarhetsrelaterade frågorna för att säkerställa att företagen inte bara pratar om hållbarhet, utan också verkligen handlar för att göra en skillnad. En transparant och ärlig hållbarhetsredovisning är en viktig del av att skapa en mer hållbar framtid.

 

Vikten av hållbarhetsredovisning för företag

Lagkrav

Hållbarhetsredovisning är inte bara en viktig fråga för samhället och miljön, utan det finns också många lagkrav på företag att rapportera om sina hållbarhetsprestationer. I många länder är det obligatoriskt för vissa typer av företag att rapportera om deras hållbarhet och miljöpåverkan. Dessa rapporter ska innehålla information om företagets miljöpåverkan, samt andra hållbarhetsrelaterade frågor som rör arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och samhällsansvar.

Rollen i företagets strategi och beslutsfattande

Hållbarhetsredovisning är inte bara en krav för företag, det är också en viktig del av deras strategi och beslutsfattande. Genom att rapportera om sin hållbarhet kan ett företag visa sin engagemang för samhälls- och miljöfrågor, samt visa sina mål och åtgärder för att uppnå en mer hållbar verksamhet. Genom att fokusera på hållbarhetsredovisning kan ett företag också utveckla sin strategi för att bli mer hållbart och ta mer ansvar för sitt samhälls- och miljöansvar.

Kopplingen mellan hållbarhetsredovisning och finansiell prestation

Det finns en stark koppling mellan en företags hållbarhetsprestationer och dess finansiella prestationer. Genom att ta ansvar för sin hållbarhet kan ett företag öka sin lönsamhet, förbättra sin rykte och skapa en positiv bild hos investerare, kunder och samhället i stort. En förbättrad hållbarhetsprestation kan också leda till förbättrade affärsmöjligheter och en ökad konkurrenskraft på lång sikt. Genom att inkludera hållbarhetsredovisning i sitt beslutsfattande och strategi kan ett företag öka sin lönsamhet och samtidigt bidra till en mer hållbar värld.

Hur man börjar

Förstå företagets hållbarhetspåverkan
För att börja med hållbarhetsredovisning måste företag först förstå sin egen hållbarhetspåverkan. Detta innebär att undersöka och förstå de miljömässiga och sociala effekterna av verksamheten. Genom att ha en god förståelse för företagets hållbarhetspåverkan kan man ta viktiga beslut för att förbättra den.

Välj rätt hållbarhetsredovisnings-ramverk
Det finns ett antal olika hållbarhetsredovisnings-ramverk tillgängliga, inklusive Global Reporting Initiative (GRI) och Sustainability Accounting Standards Board (SASB). För att välja det mest lämpliga ramverket för företaget bör man överväga sin specifika verksamhet och de mål man har för hållbarhetsredovisningen.

Samla in och hantera hållbarhetsdata
Efter att ha valt rätt hållbarhetsredovisnings-ramverk är det viktigt att samla in relevant hållbarhetsdata. Detta inkluderar information om energi- och resursanvändning, miljöpåverkan och sociala frågor som rör företaget. Företag måste också säkerställa att hållbarhetsdata är tillförlitlig och att de har en systematisk process för att hantera den.

Förbereda och kommunicera hållbarhetsredovisningar
Sist men inte minst är det viktigt att förbereda och kommunicera hållbarhetsredovisningen. Detta inkluderar att sammanställa data, analysera resultaten och presentera dem på ett lättförståeligt sätt. Det är också viktigt att kommunicera resultaten till intressenter, inklusive kunder, anställda, aktieägare och myndigheter.

BQ Redovisning specialiseras sig på hjälp med hållbarhetsredovisning

Hos BQ Redovisning hjälper vi företag att genomföra hållbarhetsredovisningen på ett effektivt och lättförståeligt sätt. Vi har den kunskap och erfarenhet som krävs för att hjälpa företag att förstå sin hållbarhetspåverkan, välja rätt hållbarhetsredovisnings-ramverk och samla in och hantera hantera hållbarhetsdata på ett säkert och effektivt sätt. Vi tar också hänsyn till företagets unika behov och mål när det gäller hållbarhetsredovisning och arbetar tillsammans med dem för att säkerställa att de får den information som krävs för att fatta informerade beslut.

Vi hjälper också företag med att samla in och hantera hållbarhetsdata på ett säkert och effektivt sätt. Vi arbetar nära med företag för att förstå deras specifika behov och mål när det gäller hållbarhetsredovisning och hjälper till att säkerställa att rapporterna är relevanta, träffsäkra och användbara för alla intressenter. Företag från alla typer av branscher gynnas av hållbarhetsredovisning, vare sig det är en stor koncern inom energisektorn eller en lokal SEO Byrå i Stockholm.

Vi strävar efter att göra hållbarhetsredovisningen till en integrerad del av företagets strategi och beslutsfattande, så att företag kan se den positiva påverkan som hållbarhetsredovisning har på både affärs- och samhällsnivå. Vårt mål är att hjälpa företag att ta ansvar för sin hållbarhetspåverkan och bidra till en mer hållbar framtid för vår planet och samhället. Kontakta oss här för en konsultation.

 

 
  Prenumerera på nyheter   Bifoga ditt CV